Korzystamy z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka cookies

Ostatnio oglądane

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000041452, o kapitale zakładowym 998 000 PLN NIP: 5221082281 ustala niniejszym Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.soudal.pl (zwany dalej "Regulaminem").

 

1. Definicje
1. Określenia, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, jak również wszelkie inne dokumenty odnoszące się do jego przedmiotu, mają następujące znaczenie:
1. Sprzedawca – oznacza Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041452, o kapitale zakładowym 998 000 PLN NIP: 5221082281, będącą twórcą oraz właścicielem praw do Sklepu Internetowego, o którym mowa w pkt 1.1.5, uprawnionym do dysponowania jego zasobami.
2. Administrator Danych Osobowych – oznacza spółkę Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041452, o kapitale zakładowym 998 000 PLN, NIP: 5221082281, która jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
3. Klient (Użytkownik) – konsument dokonujący zakupu w sklepie internetowym sklep.soudal.pl
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
5. Stały Klient – Klient dokonujący zakupu Towarów, o których mowa w pkt 1.1.9 Regulaminu,  w Sklepie Internetowym, o którym mowa w pkt 1.1.6 poniżej, przynajmniej dwa razy w miesiącu.
6. Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej sklep.soudal.pl.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
8. Strona Internetowa – strona internetowa sklep.soudal.pl, pod którą prowadzony jest Sklep Internetowy.
9. Towary – oznacza rzeczy ruchome prezentowane na Stronie Internetowej wchodzące w skład asortymentu Sklepu Internetowego, na które Klient może złożyć Zamówienie określone w pkt 1.1.10 poniżej.
10. Zamówienie – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu Towarów, prezentowanych na Stronie Internetowej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
11. Konto Klienta – oznacza zasób internetowy Sklepu Internetowego, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego, w tym historia Zamówień, prowadzone dla Użytkownika przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (Login), do którego dostęp posiada Klient. Funkcje zainstalowane na Koncie Klienta umożliwiają mu dokonanie Zamówienia w Sklepie Internetowym, sprawdzanie statusu danego Zamówienia oraz bieżących informacji dotyczących wysyłki Towarów.
12. Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, umożliwiający Klientowi dostęp do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz do Konta Klienta. Hasło składa się minimum z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Klient powinien zmieniać hasło nie rzadziej niż raz na 30 dni.
13. Login – oznacza ustalone przez Klienta indywidualizujące go oznaczenie, składające się z ciągu nie więcej niż trzydziestu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, np. adres e-mail.
14. Rejestracja – oznacza procedurę zakładania Konta Klienta, polegającą na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza online, znajdującego się na Stronie Internetowej, poprzez podanie jego danych osobowych („Formularz Rejestracji”). Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.
15. Zakup bez Rejestracji - usługa Sklepu Internetowego dostępna na Stronie Internetowej za pomocą której Klient nie posiadający Konta, może dokonać jednorazowego zakupu Towarów.
16. Formularz Zamówienia – formularz online, znajdujący się na Stronie Internetowej, w którym Klient w celu dokonania Zakupu bez Rejestracji wpisuje dane, niezbędne do realizacji Zamówienia i wysyłki Towarów, będących przedmiotem Zamówienia.
17. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Soudal Sp. z o.o. z Klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym w Regulaminie.
18. Akceptacja Zamówienia - jest to oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia złożonego Sprzedawcy przez Klienta w postaci wyraźnego potwierdzenia przyjęcia (akceptacji) Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z  zawarciem Umowy Sprzedaży.
19. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Towarów określonych w Umowie Sprzedaży, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy Sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana przy wykorzystaniu usług firmy zewnętrznej (kuriera lub innej firmy wyznaczonej przez Sprzedawcę).
20. Dostawca Soudal – oznacza pracownika firmy zewnętrznej, o której mowa w punkcie 1.1.19, który dostarcza Towary określone w Umowie Sprzedaży na adres wskazany przez Klienta.
21. Dokument Dostawy – oznacza dokument wydawany przez Dostawców Soudal Klientowi podczas odbioru Towarów, zawierający dane o nazwie zamówionego Towaru, cenę brutto, stawkę VAT, gramaturę lub pojemność i ilość zamówionego Towarów oraz łączną wartość Zamówienia.
22. Dział Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu 022 785 90 40, fax: 22 785 90 40, e-mail: e-sklep@soudal.pl
23. System Teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
24. Potwierdzenie Danych – wiadomość automatycznie wygenerowana przez System Teleinformatyczny oraz przesłana do Klienta na podany przez niego adres e-mail po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
25. Dane Osobowe –  dane osobowe Klienta, obejmujące imię i nazwisko Klienta, adres, adres e-mail, numer telefonu i numer NIP.

2. Postanowienia wstępne
1. Sklep Internetowy sklep.soudal.pl prowadzony jest przez Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000041452, o kapitale zakładowym 998 000 PLN NIP: 5221082281.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.soudal.pl za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem sklep.soudal.pl.
3. Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania ze Sklepu Internetowego.
5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013.1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności, zmierzających do skorzystania ze Sklepu Internetowego. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia.
6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Zabrania się korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu Internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.
7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na Stronie internetowej Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

3. Postanowienia ogólne
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej.
2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia na podstawie kodu pocztowego Klienta, który nie należy do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zamieszczone na Stronie Internetowej informacje o Towarach, takie jak: opis, zastosowanie, pojemność, waga i inne, pochodzą od Sprzedawcy. Zdjęcia Towarów umieszczane są na Stronie Internetowej służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby podane przez niego informacje o Towarze były prawidłowe i aktualne. Przed użyciem Towaru Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Towaru.
4. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy Towarze zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich oraz nie zawierają informacji na temat kosztów Dostawy.
5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.
6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy przedmiotu Zamówienia oraz formy płatności.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych Towarów, kosztów Dostawy  oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Data wejścia w życie ww. zmian zostanie podana na Stronie Internetowej, a w razie braku takiej informacji, jest tożsama z datą publikacji zmiany na Stronie Internetowej.
8. Stali Klienci mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w Sklepie Internetowym Towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg publikowane są na Stronie Internetowej.
9. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta oświadczenia o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę, tj. w chwili Akceptacji Zamówienia.
10. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
11. Sprzedawca może wprowadzać ograniczenia ilościowe w zakupie niektórych Towarów oraz uzależniać je od wartości Zamówienia Klienta.
12. Sprzedawca przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Klientowi poufności przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

4. Wymagania techniczne
1. Do prawidłowego działania sklepu wymagany jest dostęp do Internetu oraz najnowsza wersja jednej z przeglądarek:
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Edge
• Opera
• Safari
2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

5. Rejestracja
1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji. Samodzielne składanie Zamówień przez Klienta na Towary może nastąpić po dokonaniu Rejestracji, bądź bez Rejestracji na zasadach określonych w pkt. 5.9 Regulaminu.
2. W celu Rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracyjny zgodnie z pkt. 5.3 – 5.4. poniżej. Rejestracja może zostać dokonana przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
3. W trakcie Rejestracji Klient:
1. wypełnia lub potwierdza wszystkie pola oznaczone gwiazdką „*”, w szczególności dane dotyczące imienia i nazwiska Klienta, numeru NIP Klienta, numeru telefonu, prywatnego adresu e-mail oraz adresu zamieszkania.
2. ustala swój indywidualny Login i Hasło
3. powinien zapoznać się i zaakceptować Regulamin;
4. Wypełniając Formularz Rejestracji Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta.
5. Rejestracja zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę niezwłocznie za pośrednictwem poczty e-mail, co będzie równoznaczne z utworzeniem Konta Klienta.
6. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania Loginu oraz Hasła podanych przy Rejestracji Konta Klienta. Dane podane przy Rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta (zakładka „Moje konto” ).
8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.
9. Klient może dokonać Zakupu bez Rejestracji. W tym celu przy zatwierdzaniu Zamówienia należy wybrać opcję „Zamów bez rejestracji” i wypełnić Formularz Zamówienia, a także podjąć inne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. Zakup bez Rejestracji nie tworzy Konta Klienta, co pozbawia Użytkownika możliwości skorzystania z funkcji z nim związanych, opisanych w pkt 1.1.10 Regulaminu.
10. Rejestracja i Zakup bez Rejestracji są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

6. Zamówienie
1. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest prawidłowe dokonanie Rejestracji albo spełnienie warunków Zakupu bez Rejestracji, zgodnie z pkt 5.9 Regulaminu.
2. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera Towary prezentowane w Sklepie Internetowym. Po wybraniu Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku, w którym zapisywana jest lista wybranych przez niego Towarów. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość wglądu i wprowadzania zmian na liście wybranych przez niego Towarów, na bieżąco również może kontrolować wartość Zamówienia. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient zobowiązany jest potwierdzić wolę złożenia Zamówienia, wedle swojego wyboru:
1. dokonując Rejestracji i wykonując kolejno wskazane przez System Teleinformatyczny czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, bądź
2. w trybie Zakupu bez Rejestracji opisanym w pkt 5.9  Regulaminu.
3. Formularz Rejestracji oraz Formularz Zamówienia wypełnione w całości bądź w części błędnie, zawierające dane niezgodne z prawdą bądź w inny sposób wprowadzające Sprzedawcę w błąd, mogą spowodować odrzucenie Zamówienia przez Sprzedawcę.
4. Klient może składać Zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni. Informacje o zawieszeniu realizacji Zamówień publikowane będą na Stronie Internetowej.
5. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
6. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje wskutek prawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta oraz dokonanego przez Sprzedawcę Potwierdzenia  Zamówienia.
7. Potwierdzenie Zamówienia zostanie przesłana na podany przez Klienta adres e-mail po dokonaniu przez Sprzedawcę weryfikacji stanu dostępności Towarów w magazynie Sklepu Internetowego.  Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może być uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta Zamówienia.
8. Zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku braku Potwierdzenia Zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na Stronie Internetowej z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania Zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail. Dokonana przez Klienta przedpłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedawcę zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.
9. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim Zamówieniu do czasu rozpoczęcia realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia i przygotowania Towaru do wysyłki za pośrednictwem Dostawcy Soudal.
10. Klient może anulować Zamówienie, jednakże musi to nastąpić nie później niż do czasu rozpoczęcia realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia i przygotowania Towaru do wysyłki za pośrednictwem Dostawcy Soudal. Powyższe nie narusza postanowień o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

7. Płatności
1. Klient ma  możliwość dokonania płatności za Towary określone w Zamówieniu za pomocą płatności przelewem on-line poprzez PayU.
2. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 14 dni od Akceptacji Zamówienia, oznaczać będzie rezygnację przez Klienta ze złożonego Zamówienia.

8. Dostawa
1. Termin realizacji Dostawy uzależniony jest od zadeklarowanej preferencji Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym.
2. Dostawy za pośrednictwem Dostawcy Soudal realizowane są wyłącznie w dni robocze.
3. W zależności od preferencji Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym Zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
4. Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane pozycje Zamówienia. Klient upoważnia Soudal Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
5. W przypadku nieodebrania przez Klienta Towarów objętych Dostawą w razie trzykrotnie podjętej próby dokonania Dostawy, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie miesiąca od ostatniej próby Dostawy.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy Akceptacji Zamówienia przy kolejnych Zamówieniach złożonych przez Klienta, który wyczerpał przesłanki z pkt 8.5 powyżej.
7. Dostawca Soudal zostawia Towary objęte Dostawą Klientowi lub osobie upoważnionej przez Klienta, znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta.
8. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika Dostawcy Soudal, czy dostarczony Towar jest zgodny ze złożonym Zamówieniem.
9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego w trakcie składania Zamówienia adresem Dostawy we wskazanym czasie, Dostawca podejmie próbę kontaktu z Klientem poprzez SMS lub telefonicznie. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu Dostawy, Towar zostanie dostarczony Klientowi w terminie późniejszym. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z Klientem, pracownik Dostawcy Soudal pozostawi awizo. Dostawca Soudal podejmie trzykrotną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sprzedawca spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie Towarów objętych Dostawą. W takim wypadku Klient zostanie obciążony kosztem dodatkowej opłaty, w identycznej wysokości jak przy pierwszej wysyłce Towarów objętych Dostawą.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas Dostawy lub brak Dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu Dostawy.

9. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży
1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy, w terminie 14 (czternastu) dni. od dnia od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Soudal Sp. z o.o., Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów lub na adres e-mail: e-sklep@soudal.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
4. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wysłanego do niego drogą elektroniczną prześle Klientowi na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż w terminie niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, takie jak koszt dostawy Towaru do Sprzedawcy na adres Sprzedawcy. Towaru powinien być zwrócony na adres: Soudal Sp. z o.o., Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
9. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
11. Postanowienia, dotyczące Klienta zawarte w niniejszym rozdz. 9 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

10. Reklamacje
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Towarów zgodnych z Umową Sprzedaży.
2. Towar jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z nią pozostają w szczególności jego:
1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową Sprzedaży, musi:
1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży;
3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3 powyżej, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży Klient może żądać jego naprawy bądź wymiany.
7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży. W takim przypadku Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o których mowa w rozdz. 10 ust. 10 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
9. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Klient jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
10. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, gdy:
1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży;
2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży;
3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży;
5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedażyw rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
12. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny.
13. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
14. Reklamacje z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży należy składać na adres pocztowy Sprzedawcy (Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów ) lub elektronicznie na adres: e-sklep@soudal.pl.
15. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru, na koszt Sprzedawcy, na adres Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów.
16. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: e-sklep@soudal.pl.
17. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie powoduje uznanie, że żądanie Klienta uważa się za uzasadnione.
18. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy realizować wg warunków zamieszczonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
19. Zawarte w niniejszym rozdz. 10 postanowienia, dotyczące Klienta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
20. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem:https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Rabaty i akcje promocyjne
1. Sprzedawca może udzielać rabatów i organizować akcje promocyjne na dostępne w Sklepie Internetowym Towary. Zasady udzielania rabatów oraz organizowania akcji promocyjnych będą każdorazowo publikowane na Stronie Internetowej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz rabatów na Stronie Internetowej bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z pkt 3.7 Regulaminu.

12. Prawa autorskie
1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na Stronie Internetowej należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.
2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Stronie Internetowej jest zabronione.
3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w Sklepie Internetowym, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie nie jest dopuszczalne wykorzystanie powyższych danych i materiałów w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

13. Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Soudal sp. z o.o., ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, tel. 22 785 90 40, soudal@soudal.pl.
2. Dane osobowe są przetwarzanie w celu wykonania umowy tj. rejestracji i prowadzenia konta w sklepie internetowym Soudal, w tym też obsługi i rozliczenia zamówienia (art. 6 ust 1 lit. b RODO) oraz realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych ciążących na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) a także realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.
4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta oraz przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami rozliczeniowo podatkowymi) a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
5. W stosownych przypadkach odbiorcami  danych są biura rachunkowe, podwykonawcy techniczni serwisu, banki, podmioty realizujące płatności czy firmy kurierskie.
6. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia oraz  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Osobie, która wyraziła zgodę na otrzymywanie od Soudal Sp. z o.o. wiadomości o nowych produktach, wydarzeniach branżowych oraz o działaniach promocyjnych na wskazany adres email przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym celach marketingowych.

14. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
1. Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
3. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów.
4. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
2. Jednocześnie informujemy, że postępowanie opisane w pkt 14.1. powyżej ma charakter dobrowolny i obie strony (Klient i Sprzedawca) muszą wyrazić na nie zgodę.
3. Klient dokonujący zakupu towarów jako konsument, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem w sprawie ODR”.
4. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę, pod adresem:  ec.europa.eu/consumers/odr. Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.
5. Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: e-sklep@soudal.pl.

15. Postanowienia końcowe
1. Zmiana Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin przestaje obowiązywać w momencie wejścia w życie nowego Regulaminu, zgodnie z pkt 15.1.2 poniżej, z zastrzeżeniem, że Umowy Sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu podlegają zasadom dotychczasowym.
2. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od momentu udostępnienia Regulaminu na Stronie Internetowej. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta na 14 dni przed jej planowanym wejściem w życie. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu gdy nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
2. Prawem właściwym dla Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż online Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w ramach sklep.soudal.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Towarem oferowanym przez Sprzedawcę w ramach sklep.soudal.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów Sprzedaży.
5. Aktualny Regulamin znajduje się na Stronie Internetowej sklepu internetowego www.sklep.soudal.pl i na każde żądanie Klienta może być mu bezpłatnie dostarczony drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mailowy.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2023 r.
7. Poprzednia wersja Regulaminu znajduje się pod adresem: Regulamin ważny do 18-01-2023

 

Załączniki:
1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

  • Jak zamontować lustro bez wiercenia

    Jak zamontować lustro bez wiercenia

Pobierz

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij